Den dolda kraften i företagskultur: En resa genom paradoxerna

Mattias Seger

Expressionist_dance_in_style_of_impressio
12 nov 2023 13:01:51


Har du någonsin gått in på en arbetsplats och känt en obeskrivlig stämning, en ogripbar energi som tycks genomsyra luften? Det är magin med företagskultur eller organisationskultur i arbete. Företagskultur är den osynliga kraft som formar vårt arbete, våra liv, och driver vårt beteende, våra attityder och till och med vår produktivitet. Inom organisationen är kulturen det som kommer naturligt för oss. Företagskultur betraktas ofta som 'sättet saker görs' inom en organisation och den påverkar varje aspekt av organisationens verksamhet.

Låt oss utforska det fascinerande ämnet Företagskultur, och fördjupa oss i dess paradoxer, fallstudier och den påverkan den har på våra dagliga liv.
Låt oss börja med en paradox? Man skulle kunna tänka att en hyperfokuserad, seriös och strikt disciplinerad kultur skulle leda till högst produktivitet, eller hur? Överraskande nog är det inte alltid fallet. Faktum är att vissa av de mest produktiva organisationerna har en kultur som balanserar arbete med lek.

Ta Google som exempel.

Google är känt för sin unika företagskultur som främjar kreativitet och innovation. Anställda uppmuntras att tillbringa 20% av sin arbetstid med projekt som intresserar dem personligen. Denna frihet att utforska sina passioner har lett till skapandet av banbrytande produkter som Gmail och Google Maps. Det är en kultur som främjar autonomi och uppmuntrar anställda att tänka utanför boxen.

Medarbetarengagemang är ett hett ämne inom organisationspsykologi, och av goda skäl. Engagerade medarbetare är mer benägna att vara produktiva, engagerade och lojala. Men hur spelar företagskulturen in i detta?

Exemplet Zappos

En online-skoåterförsäljare känd för sin tokiga, kundcentrerade kultur. Zappos uppmanar sina anställda att uttrycka sin individualitet, och företaget erbjuder ovanliga förmåner som en dedikerad livscoach för anställda. Denna unika kultur har lett till en starkt engagerad arbetsstyrka. Faktum är att Zappos har en av de lägsta omsättningstakterna i detaljhandelsbranschen.

Företagskultur kan också ha en djupgående inverkan på etiskt beteende. Medan vi skulle vilja tro att varje företag främjar etiskt uppförande, är det inte alltid fallet. Enron-skandalen i början av 2000-talet tjänar som en kylig påminnelse om hur en giftig kultur som prioriterar vinst framför allt annat kan leda till katastrofala konsekvenser.

Patagonia och ansvar

Å andra sidan har företag som Patagonia byggt en kultur kring miljö- och socialt ansvar. Patagonias uppdrag är att "bygga den bästa produkten, inte orsaka onödigt skada och använda företagandet för att inspirera och implementera lösningar på miljökrisen." Denna strategi har inte bara lockat socialt medvetna konsumenter, utan har också hjälpt företaget att frodas finansiellt.

Diversitet och inkludering är i förgrunden för diskussioner på dagens arbetsplatser. Även om det är tydligt att mångfald är viktigt, kan en organisations kultur antingen främja eller hindra ansträngningar för mångfald.

Mångfald och inkludering på Airbnb

Exemplet med Airbnb. År 2016 ställdes företaget inför anklagelser om diskriminering från användare som hävdade att de nekades logi baserat på deras ras. Airbnb vidtog snabba åtgärder och implementerade förändringar i sin kultur och policy för att bekämpa diskriminering. Företaget införde obligatorisk fördomsfri utbildning för värdar och gäster, vilket visar ett åtagande att främja en mer inkluderande kultur.

Distansarbete på Buffer

COVID-19-pandemin förändrade vårt sätt att arbeta och påskyndade antagandet av distansarbete. Nu, mer än någonsin, spelar företagskulturen en avgörande roll i att upprätthålla en känsla av tillhörighet och sammanhållning bland distansteam.

Företag som Buffer har omfamnat distansarbete som en del av sin kultur i flera år. De har byggt en kultur av förtroende, där anställda har flexibilitet att arbeta varifrån som helst, så länge de uppfyller sina mål. Denna strategi har inte bara lockat toppbegåvningar från hela världen, utan har också bidragit till Buffers starka teamkultur.

Så, varför är företagskultur så viktig? Här är några nyckelskäl:

 

Medarbetarengagemang En positiv och stödjande kultur kan leda till högre nivåer av medarbetarengagemang. När medarbetare känner sig kopplade till organisationens värderingar och uppdrag, är de mer motiverade och engagerade i sitt arbete.

Produktivitet och prestation Företagskultur kan påverka medarbetarnas produktivitet och den övergripande organisatoriska prestationen. En kultur som värderar effektivitet, innovation och excellens kan driva högre prestandanivåer.

Fasthållande och rekrytering En stark och attraktiv kultur kan hjälpa till att behålla toppbegåvningar och locka till sig nya anställda som överensstämmer med organisationens värderingar. Det kan tjäna som en konkurrensfördel på talangmarknaden.

Etiskt beteende Kultur påverkar etiska beslutsprocesser inom en organisation. En kultur som prioriterar etiskt uppförande kan hjälpa till att förhindra oetiskt beteende och främja integritet.

Innovation och anpassningsförmåga Kultur spelar en roll i att främja innovation och anpassningsförmåga. En öppen och innovativ kultur uppmuntrar anställda att experimentera, ta risker och generera nya idéer.

Kundrelationer Sättet som anställda interagerar med kunder och externa intressenter påverkas ofta av företagskulturen. En positiv kultur kan leda till bättre kundservice och starkare relationer.

Långsiktig framgång: En stark och hälsosam kultur kan bidra till en organisations långsiktiga framgång och hållbarhet. Den kan ge en känsla av identitet och syfte som vägleder organisationen genom utmaningar och förändringar.

Framgång i att forma och vårda en stark företagskultur kräver medveten ansträngning och engagemang.

Här är fem praktiska tips eller steg för att hjälpa dig att lyckas bygga företagskultur:

 

1. Definiera och kommunicera grundläggande värderingar och övertygelser: Börja med att tydligt definiera de grundläggande värderingar och övertygelser som du vill att din företagskultur ska förkroppsliga. Dessa värderingar bör stämma överens med organisationens uppdrag och långsiktiga mål.

2. Led med exempel: Ledarskapet spelar en avgörande roll i att forma och förstärka kulturen. Ledare bör föregå med gott exempel när det gäller de kulturella värderingar och beteenden som de förväntar sig av anställda.

3. Främja öppen kommunikation: Skapa en miljö som uppmuntrar till öppen och transparent kommunikation. Uppmuntra anställda att dela med sig av sina tankar, idéer och bekymmer utan rädsla för vedergällning.

4. Investera i anställdas utveckling: Erbjud möjligheter för tillväxt och utveckling hos anställda som stämmer överens med era kulturella värderingar. Erbjud utbildning, mentorskapsprogram och ledarskapsutveckling för att hjälpa anställda att leva upp till den önskade kulturen.

5. Utvärdera och anpassa regelbundet: Utvärdera kontinuerligt er företagskultur genom enkäter, feedbacksessioner och prestationsutvärderingar. Identifiera områden där kulturen blomstrar och områden som kan behöva förbättras.

Så, när du går omkring i ditt dagliga arbetsliv, ta en stund för att reflektera över den kultur som omger dig.

Främjar den din tillväxt och välbefinnande, eller håller den dig tillbaka?

 

Ta till dig lärdomarna från de paradoxer och fallstudier vi utforskat och använd dem för att forma en kultur som stärker dig och de runt omkring dig.

Growloop är ett utmärkt verktyg för att stödja utvecklingen av er företagskultur där era anställda, genom att spendera bara några timmar i månaden, kan utforska och utveckla sitt självledarskap, vilket förbättrar er företagskultur.

Relaterad artikel

Karin-Koritz-Russberg

Kund i spotlight: Digitala lösningar förnyar ledarskapsutvecklingen

Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till lärande och ledarutveckling. Ett företag som har fått erfara det är Vitrolifekoncernen, aktiva i 33 länder som var i stort behov av att utveckla ledarskapet i organisationen efter en tid av tillväxt bland annat genom ett större förvärv.